OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SCHÄFER SCHOOL, s.r.o., IČ: 06746519, se sídlem Hálkova 927, 73801 Frýdek-Místek, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 73133 (dále jen „Správce“) se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, a  to především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
1. Správce osobních údajů
Jméno: SCHÄFER SCHOOL, s.r.o.
Adresa: Hálkova 927
73801 Frýdek-Místek
IČO: 06746519
tel.: (+420) 777 211 451
e-mail: schaferschool@seznam.cz

2. Kdo je Správce osobních údajů

SCHÄFER SCHOOL, s.r.o. je jazyková škola se sídlem ve Frýdku-Místku a více jak desetiletou praxí ve výuce cizích jazyků. Pořádáme kurzy pro dospělé, velkou část naší výuky však tvoří také specializované kurzy pro děti a výuka na základních a mateřských školách v okrese Frýdek-Místek. Během školního roku také organizujeme výlety pro děti s angličtinou, o prázdninách pak příměstské tábory. Výuka probíhá jak v sídle naší společnosti, učíme však také u klientů, pokud o to požádají. Lekce mohou mít formu individuálních hodin nebo kurzu pro více osob, zajišťujeme výuku pro jednotlivce i obchodní společnosti.

3. Jaké údaje zpracováváme

Na základě činností zmíněných v bodu 2, které organizuje společnost SCHÄFER SCHOOL, s.r.o., o Vás potřebujeme zpracovávat tyto osobní údaje:
Kurzy pro veřejnost, individuální hodiny, výuka u obchodních společností – dospělí:
jméno a příjmení (obchodní firma)
korespondenční adresa (fakturační údaje)
kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
datum narození
úroveň jazyka

Kurzy pro děti a mládež, příměstské tábory, aktivity, které nejsou součástí jazykových kurzů (např. výlet do ZOO, Velikonoce ve škole apod.)
jméno a příjmení dítěte
informace o zdravotním stavu dítěte + kopie průkazu zdravotní pojišťovny (pouze u táborů a aktivit)
jméno a příjmení zákonného zástupce
kontakt na zákonného zástupce (e-mail, telefonní číslo)
název ZŠ nebo MŠ, kterou dítě navštěvuje

4. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů a doba uchovávání informací

Právním základem pro správu a zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je základem zejména smlouva. Jedná se o Smlouvu o poskytování služby – výuka cizího jazyka. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy. Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou určují příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Vaše údaje potřebujeme rovněž pro vedení účetnictví a daňovou evidenci.

5. Účel poskytování osobních údajů

Účelem poskytování osobních údajů je výuka organizovaná společnosti SCHÄFER SCHOOL, s.r.o. Jedná se zejména o výuku cizího jazyka. SCHÄFER SCHOOL, s.r.o. také využívá kontaktní informace k zasílání marketingových sdělení a relevantních obchodních nabídek (např. informace o dnech zápisu, organizování příměstských táborů apod.) v neobtěžující míře.

6. Způsob uchovávání osobních údajů a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v listinné formě v kanceláři v sídle naši společnosti a v informačním systému na zabezpečeném serveru, má k nim přístup jednatel společnosti a pověření pracovníci. Dále uchováváme v archivu naší emailové schránky (schaferschool@seznam.cz) komunikaci s klienty, která probíhá elektronickou poštou. K emailové schránce má přístup jednatel společnosti a pověření pracovníci. K nezbytným údajům pro zabezpečení kvalitní výuky mají přístup i naši lektoři – jedná se zejména o jméno a příjmení, informace o úrovni jazyka a kontaktní údaje. Příjemci osobních údajů mohou být v nezbytné míře také poskytovatelé údržby informačního systému.

7. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správce, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
Formulář k uplatnění výše uvedených práv je k dispozici na internetových stránkách společnosti Schäfer School na adrese www.jazykovaskolafrydekmistek.cz pod názvem „zadost subjektu udaju“ nebo v papírové formě v sídle společnosti na adrese Hálkova 927, 73801 Frýdek-Místek.