Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost, individuální a tandemovou výuku v Schäfer School

 I

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné  obchodní  podmínky  (dále  jen  „VOP“)  upravují  práva  a povinnosti dodavatele, tj. Schäfer School a objednatele, které se vztahují ke smlouvě o výuce cizího jazyka.

II

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi objednatelem a Schäfer School vzniká vyplněním závazné přihlášky do jazykového kurzu objednatelem a akceptací této přihlášky Schäfer School. Odevzdáním přihlášky vzniká objednateli povinnost uhradit kurzovné uvedené v přihlášce do data uvedeného tamtéž. Přihlášku do jazykového kurzu může objednatel vyplnit následujícími způsoby:
  1. on-line na internetových stránkách schaferschool.cz,
  2. vyplněním a podepsáním tištěného formuláře v Schäfer School.
 2. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.

III

Předmět a místo plnění

 1. Předmětem plnění je jazyková výuka ve skupinovém kurzu pro veřejnost (dále jen  „kurz“)  vyhlášeném  Schäfer School  pro  příslušné  období  (dále  jen „výuka“).
 2. Místem plnění smluvních povinností je učebna v Schäfer School, Hálkova 927, 738 01 Frýdek Místek, popř. jiné místo dohodnuté mezi Schäfer School a objednatelem.
 3. Výuka se neuskuteční v případě, že se do kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. V takovém případě bude objednateli vrácena plná výše uhrazeného kurzovného. Za dostatečný počet účastníků kurzu se považují nejméně 4.
 4. Cena kurzu zahrnuje počet lekcí výuky anglického jazyka specifikovaný ve smlouvě.
 5. Cena kurzu nezahrnuje učebnici.

IV

Práva a povinnosti Schäfer School (dodavatele)

 1. Schäfer School se zavazuje ke splnění podmínek výuky uveřejněných v těchto VOP a ve smlouvě dle čl. II. odst. 1 VOP, zejména realizovat kurz ve sjednaném termínu.
 2. Uhradí-li objednatel plnou výši kurzovného v určeném termínu, je Schäfer School povinno mu rezervovat místo v příslušném kurzu. V případě, že byla již dosažena maximální kapacita objednatelem zvoleného kurzu, může Schäfer School objednateli alternativně nabídnout jiný srovnatelný kurz nebo mu vrátit uhrazené kurzovné.
 3. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a Schäfer Schol má právo kdykoliv nahradit lektora v průběhu kurzu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor,   není   důvodem   k reklamaci   ze   strany   objednatele a neopravňuje jej k odstoupení od smlouvy (vrácení kurzovného).

V

Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel je povinen Schäfer School zaplatit za sjednaný kurz kurzovné uvedené v přihlášce (viz čl. II, 1 těchto VOP). Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného ani jeho části v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne kurz neabsolvovat – s výjimkou případů zahrnutých v čl. VI, odst. 6. VOP.
 2. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami) absolvovat výuku, považuje se tato výuka za splněnou a Schäfer School vzniká právo na úhradu objednané výuky. Objednatel nemá v případě neodebrání objednané výuky nárok na vrácení již uhrazeného kurzovného ani jeho části. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě objednatele ani ztráta zájmu o studium jazyka v kurzu. V případech, kdy nastane závažný důvod na straně objednatele znamenající nemožnost účastnit se výuky, Schäfer School a objednatel dohodnou způsob řešení věci zejména s ohledem na rozsah již poskytnutých služeb a  nezbytné fixní náklady  Schäfer School. Za závažný důvod se považují např. dlouhodobé vážné zdravotní problémy doložené vyjádřením lékaře.
 3. Objednatel může z vlastní vůle či na doporučení lektora přestoupit v průběhu kurzu do jiného kurzu Schäfer School. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit.
 4. Objednatel může přistoupit do kurzu i kdykoliv po jeho začátku (tedy v průběhu kurzu), má-li kurz volnou kapacitu. V takovém případě má objednatel právo na slevu a je povinen uhradit pouze poměrnou částku z kurzovného.
 5. Při platbě bankovním převodem je objednatel povinen použít údaje k platbě včetně jména a příjmení účastníka kurzu, které uvede ve zprávě pro příjemce.

VI

Odstoupení od smlouvy

 1. Schäfer School si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s objednatelem  a  zrušit  bez  náhrady  účast  objednatele  v kurzu,  a  to   v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu či zaměstnanců a pedagogů Schäfer School nebo bude závažným způsobem narušovat průběh
 2. Schäfer School může dále odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 4 účastníci), a to v tom případě, že kurz stejné úrovně není otevřen nebo je kapacita takového kurzu již plně obsazena.
 3. Schäfer School je oprávněno odstoupit od smlouvy i v případě, že objednatel neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě
 4. Schäfer School má právo odstoupit od smlouvy (zrušit kurz) také z jiných vážných důvodů, a to i v průběhu kurzu. Vážnými důvody se míní zejména případ úmrtí lektora či případ jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, avšak pouze tehdy, není-li v objektivních možnostech Schäfer School zajistit náhradního lektora. V takovém případě vrátí Schäfer School objednateli kurzovné, resp. alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
 5. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy učiněné objednatelem musí být doručeno objednatelem osobně do SCHÄFER SCHOOL nebo prokazatelně odesláno poštou na adresu SCHÄFER SCHOOL  uvedenou v zápatí těchto
 6. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou přihlášku SCHÄFER SCHOOL a  přijetí  této přihlášky bylo  ze  strany BC  KUP  potvrzeno)  a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty SCHÄFER SCHOOL  odesláno.
 7. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu SCHÄFER SCHOOL bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy SCHÄFER SCHOOL  obdrželo odstoupení od  smlouvy,  veškeré platby,  jež od  objednatele v souvislosti  s touto smlouvou obdrželo, a to stejným způsobem, jakým tyto platby obdrželo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 8. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu předchozího odstavce tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné přihlášky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit SCHÄFER SCHOOL poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 9. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 8 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné přihlášky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.
 10. Odstoupení od smlouvy musí být adresováno na adresu SCHÄFER SCHOOL.

VII

Časové dispozice výuky

 1. Kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech uvedených na přihlášce. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného.
 2. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. onemocnění lektora), je SCHÄFER SCHOOL oprávněno zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 3. Pro případ, že výuka nebude moci probíhat prezenčně, v důsledku vyhlášení nouzového stavu, či jiných závažných důvodů, bude převedena do on-line podoby.

VIII

Zpracování osobních údajů

 1. SCHÄFER SCHOOL zpracovává osobní údaje objednatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“).
 2. SCHÄFER SCHOOL zpracovává osobní údaje objednatele v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. V případě, že objednavatelem je firma pak dále název, sídlo společnosti a IČ. SCHÄFER SCHOOL  dále zpracovává osobní údaje objednatele týkající se administrace a výsledků studia (evidence účasti ve výuce, dosažené výsledky studia a podobně).
 3. SCHÄFER SCHOOL osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů objednatele je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na objednatelovu žádost.
 4. Osobní údaje objednatele SCHÄFER SCHOOL zpracovává pouze pro tyto účely: vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace, administrace výuky, evidence proběhlé výuky.
 5. Osobní údaje objednatele budou shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci SCHÄFER SCHOOL. SCHÄFER SCHOOL tyto osobní údaje neposkytuje třetím osobám.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; avšak v případě, že objednatel odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude SCHÄFER SCHOOL moci uzavřít smlouvu o výuce cizího jazyka, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit své závazky. SCHÄFER SCHOOL  uloží objednatelovy osobní údaje po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.

IX

Kvalita výuky a případné reklamace

 1. SCHÄFER SCHOOL se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech uvedených na bc.upol.cz.
 2. SCHÄFER SCHOOL se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání.
 3. Reklamace je třeba uplatnit písemně na adrese Knihovna UP – Britské centrum, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc. Objednatel uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje vady poskytnuté služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
 4. SCHÄFER SCHOOL   je   povinno   objednateli,   který   je   spotřebitelem,   v souladu  s ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí.
 5. Pokud uzná SCHÄFER SCHOOL reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu s ohledem na požadovaný způsob vyřízení reklamace objednatelem, např. volba jiného kurzu, volba jiného semestru, vrácení adekvátní částky kurzovného (po odečtení již proběhlých kurzů).
 6. SCHÄFER SCHOOL se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 3 (tří) pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne BC nejpozději do 30 (třiceti) dnů od dne doručení reklamace.
 7. Reklamace musí být vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace.
 8. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele (např. změna časových možností, ztráta důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil).
 9. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

X

Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad výuky u SCHÄFER SCHOOL bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dní ode dne převzetí výuky. Za převzatou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá vyučovací lekce.
 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

XI

Závěrečná ustanovení

 1. VOP jsou k dispozici na adrese SCHÄFER SCHOOL ve Frýdku-Místku, Hálkova 927, a na internetových stránkách schaferschool.cz.
 2. Vyplněním přihlášky do kurzu (smlouvy – viz čl. II, bod 1.) objednatel potvrzuje, že mu byly tyto VOP předloženy, že se s nimi důkladně seznámil a že s nimi výslovně souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou SCHÄFER SCHOOL objednateli mají přednost VOP.
 3. V případě, kdy SCHÄFER SCHOOL zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si objednatel v přihlášce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se objednatel o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení SCHÄFER SCHOOL , a to podle toho, co nastane dříve.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 5. Pokud VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále právními předpisy České republiky.
 6. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy, uzavřené mezi účastníky dle čl. II. odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 7. VOP jsou účinné od 1. 9. 2019.

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 1. 9. 2019